Resebidragen är avsedda att främja forskning och kunskapsinhämtande om epilepsi. Sökanden skall vara ordinarie medlem av Svenska Epilepsisällskapet och ha betalt årsavgiften alternativt vara ständig medlem. Resebidrag kan sökas löpande under året och skall ha inkommit till styrelsen för Svenska Epilepsisällskapet senast två månader före planerad resa.
Resebidrag kan sökas från Svenska Epilepsisällskapet för följande:

  1. Resa till annat laboratorium/institution för att där arbeta med planerat epilepsirelaterat forskningsprojekt, t ex som en s k ’post doc’ vistelse
  2. Studiebesök vid annat laboratorium/institution som syftar till vidareutveckling av epilepsirelaterad forskningsverksamhet som bedrivs vid egen institution, t ex inhämtande av kunskap om vetenskaplig metod
  3. Studiebesök vid specialiserad klinisk enhet för inhämtande av ny eller fördjupad kunskap om epilepsiutredningar och/eller epilepsivård
  4. Specifika epilepsi-inriktade kurser med stort utbildningsvärde
(Vid stort antal ansökningar prioriteras dessa i rangordning enligt ovan)
Dessutom gäller följande:
  1. Kongressresor kan inte komma i fråga för bidrag.
  2. Högst en resa per år och person kan stödjas av Svenska Epilepsisällskapet
  3. Om flera personer söker resebidrag för samma kliniska studiebesök förbehåller sig styrelsen rätten att prioritera en av ansökningarna alternativt dela ett resestipendium på flera sökande
  4. Vid prioritering mellan ansökningar kommer också geografisk spridning att vägas in
Ansökan sändes till sekreteraren för Svenska Epilepsisällskapet och skall omfatta:
  1. Fritt formulerad ansökan med en tydlig beskrivning av syftet med resan
  2. En resplan med budget och angivande av övriga källor anslag söks ifrån respektive i förekommande fall vilket bidrag huvudmannen ger vid kliniska studiebesök
Efter resans avslutande skall kortfattad reseberättelse (1 A4-sida) snarast (vanligtvis inom 1 månad) skrivas i fältet Blogg i medlemssidan. Här bifogas även en ekonomisk rapport. Reseberättelserna publiceras på Svenska Epilepsisällskapets hemsida.
Ansökan om resestipendium skickas till sällskapets sekreterare, tryck på knappen för att komma till kontaktformuläret.